طراحی سایت شرکتی حسابداری نت

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۲۵ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی حسابداری نت در زمینه خدمات حسابداری و حسابرسی به مدت ۲۵ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. طراحی سایت به صورت شرکتی و متصل به سیستم تیکتینک و خبرخوان خودکار است.

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: دارد

آدرس وب سایت: Hesabdari.net