طراحی سایت شرکتی گروه تولید مبلمان RSIS اسپانیا

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۱۰ روز کاری

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی RSIS اسپانیا تولید کننده و صادر کننده مبلمان به اسپانیا به مدت ۱۰ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود. طراحی سایت به صورت تک صفحه کاتالوگی بوده است .

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت: RsisTrade.com