طراحی سایت شرکتی صنایع غذایی آمون
Amoon.co

طراحی سایت شرکتی صنایع غذایی آمون

طراحی سایت شرکتی صنایع غذایی آمون

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

پیاده سازی طراحی سایت: ۲۲ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی صنایع غذایی آمون به مدت ۲۲ روز کاری انجام شد و تحویل مشتری شد.در هر دستگاهی سایت به طور صحیح و بدون هیچ عیب و نقصی نشان داده می شود.

قرارداد سئو سایت: ندارد

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

آدرس وب سایت: amoon.co

طراحی سایت شرکتی صنایع غذایی آمون