طراحی سایت پزشکی دکتر مجتبی ارحام صدر
Drarhamsadr.com

طراحی سایت پزشکی دکتر مجتبی ارحام صدر

طراحی سایت پزشکی دکتر ارحام صدر

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۲ روز

شرح پروژه:

مدت طراحی سایت پزشکی دکتر مجتبی ارحام صدر ۲۲ روز کاری انجام شدو نیز طراحی سایت آن در همه دستگاه ها اعم از موبایل و تبلت و صفحه نمایش به طور صحیح نمایش می دهد.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: دارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Drarhamsadr.com

نام کارفرما: دکتر مجتبی ارحام صدر

طراحی سایت پزشکی دکتر مجتبی ارحام صدر