طراحی سایت پزشکی آسو حمزه ای
Drasoohamzei.com

طراحی سایت پزشکی آسو حمزه ای

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۰ روز

شرح پروژه: 

طراحی سایت پزشکی آسو حمزه ای به مدت ۲۰ روز کاری به طول انجامید و تحویل کارفرمای پروژه گردید.

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Drasoohamzei.com