طراحی سایت پزشکی دکتر سیده رفعت بنافتی
Drbanafti.com

طراحی سایت پزشکی دکتر سیده رفعت بنافتی

طراحی سایت پزشکی دکتر سیده رفعت بنافتی

وظیفه: طراحی سایت پزشکی

مدت پیاده سازی: ۲۰ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت پزشکی دکتر سیده رفعت بنافتی به مدت ۲۰ روز کاری انجام و تحویل کارفرما شد.طراحی سایت آن به طور خاص طراحی شده است.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Drbanafti.com

طراحی سایت پزشکی دکتر سیده رفعت بنافتی
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]