طراحی سایت خبری خبررسانه
Khabarresaneh.com

طراحی سایت خبری خبررسانه

طراحی سایت خبری خبررسانه

وظیفه: طراحی سایت خبری خبررسانه

مدت پیاده سازی: ۱۰ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت خبری خبررسانه به مدت ۱۰ روز کاری به طول انجامید.طراحی سایت آن از یک پوسته اختصاصی استفاده شده است.

قرارداد پشتیبانی وب سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Khabarresaneh.com

طراحی سایت خبری خبررسانه