طراحی سایت شرکتی پیشگامان صنعت کاغذ
Pskcompany.com

طراحی سایت شرکتی پیشگامان صنعت کاغذ

طراحی سایت شرکتی پیشگامان صنعت کاغذ

وظیفه: طراحی سایت شرکتی

مدت پیاده سازی: ۳۰ روز

شرح پروژه:

طراحی سایت شرکتی پیشگامان صنعت کاغذ طی مدت ۳۰ روز کاری طراحی و پیاده سازی شد.طراحی سایت آن به سه زبان فارسی،انگلیسی و چینی انجام شده است.

قرارداد پشتیبانی سایت: ندارد

قرارداد سئو سایت: ندارد

آدرس وب سایت: Pskcompany.com