...

طراحی سایت فروشگاه اینترنتی قهوه آریا

وظیفه :طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

قرارداد پشتیبانی سایت : دارد 

قرارداد پشتیبانی سئو : دارد 

آدرس وب سایت : aria-coffee.com

نام کارفرما : قهوه آریا

وب سایت بازطراحی شده است.

درباره پخش ویدیو طراحی سایت فروشگاه اینترنتی قهوه آریا

طراحی سایت فروشگاهی قهوه آریا بر اساس رنگبندی سازمانی و بر اساس تغییرات جدیدی که در فروشگاه ایجاد شد باز طراحی شد. زمان اجرا ۲۵ روز کاری و وب سایت علاوه بر ترب به چند فروشگاه دیگر نیز متصل شد که نتیجه بهتری در فروش حاصل شود. سئو کلی وب سایت نیز در حال اجرا است که ورودی ماهیانه مناسبی ایجاد کرده است.

سایت بعد از بازطراحی

سایت قبل از بازطراحی

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.